Home Past Projects

Past Projects

“ROMACTED ALBANIA”

  Gjatë 01 Nëntorit 2017 - 30 Prill 2020, IRCA si organizatë mbështetëse zbatoi projektin "ROMACTED": Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimi i Komuniteteve Romë në Nivelin Lokal", një projekt i përbashkët midis Bashkimit Evropian (DG NEAR)...

“Inisjativë e Përbashkët për Përfshirjen e Romëve dhe Mirëqeverisjen në Tiranë”.

  Projekti synoi në: Pjesëmarrjen e anëtarëve të pakicave rome në vendimmarrje lokale dhe ofrimin e shërbimeve Fushata informimi dhe ndërgjegjësimi që përqëndrohen në të drejtat e romëve dhe integrimin e tyre Lehtësimin e qasjes në shërbimet publike Aktivitete të zbatuara: Trajnim i...

“Punësimi, Sipërmarrja dhe fuqizimi i grave/vajzave të margjinalizuara të Durrësit.”

Objektivi i Përgjithshëm: Të avancojë të drejtat e grave/vajzave rome dhe jorome të Durrësit dhe të reduktojë diskriminimin e tyre, përmes ngritjes së kapaciteteve ,krijimit të rrjeteve dhe advokimit për fuqizim. Qëllimi i projektit: Të avancojë të drejtat e...

“Të Rinjtë Rom, Ambasadorë të një shoqërie të lirë pa korrupsion”.

IRCA ka zbatuar inisiativën “Të Rinjtë Rom, Ambasadorë të një shoqërie të lirë pa korrupsion”, financuar nga USAID që ka në fokus krijimin e modeleve positive të të rinjve Romë me aspektet ligjore të anti-korrupsionit, aspektet administrative,...

“Fuqizimi i vajzave dhe grave rome përmes edukimit”

Mënyra për të hyrë në shërbimet publike dhe pjesëmarrjen në jetën publike "Qëllimi i përgjithshëm ishte fuqizimi i vajzave dhe grave rome duke përmirësuar shkrim-leximin, aftësitë dhe njohuritë e tyre mbi të drejtat e qytetarëve, angazhimin e...

“Sigurimi i ushqimit dhe artikujve higjienikë bazë për familjet rome dhe egjiptiane në Shqipëri...

  Kjo inisjativë konsistoi në shpërndarjen e pakove ushqimore dhe produkteve higjenike bazë në 450 familje në qytetet Tiranë, Fier, Shkodër, Vlore, Roskovec, Gjirokastër, Pogradec dhe Divjakë gjatë periudhës së Pandemisë  Globale Covid - 19 në muajt Maj-...

“Fushata e Edukimit të Votuesve me Gratë dhe të Rinjtë Rom”

Qëllimi i kësaj inisjative ishte forcimi i njohurive elektorale të grave dhe të rinjve Rom. Gjatë kësaj inisjative të zbatuar në periudhën Nëntor 2016 - Qershor 2017 u arritën këto rezultate: 22 sesione sensibilizuese u organizuan me gra...

“Vota ime Vlen!”

Vota ime vlen  u zbatua gjatë periudhës 15 Nëntor 2018 – 15 Janar 2019 kishte si objektiv të përgjithshëm kontribimin në forcimin e proceseve demokratike të zgjedhjeve në një demokraci politike në Shqipëri. Ky objektiv u arrit...

“Këshillimi drejt Punësimit.”

Instituti i Kultures Rome në Shqipëri ka zbatuar në periudhën Qershor 2019 – Gusht 2020 programin: “Cikli i Këshillimit drejt Punësimit” (C4E) i cili synon zhvillimin e aftësive dhe lehtësimin e tregut të punës për migrantët të...

“Fuqizimi i të Rinjve të margjinalizuar në konflikt me ligjin nëpërmjet programit të artit”

Kjo inisjativë u zbatua në periudhën Tetor 2019 – Prill 2020 e cila kishte si qëllim kryesor:   Të fuqizojë të rinjtë e margjinalizuar në konflikt me ligjin përmes programeve krijuese në art. Të forcoj partneritetin e shkollave, familjeve,...