“Fuqizimi i vajzave dhe grave rome përmes edukimit”

Mënyra për të hyrë në shërbimet publike dhe pjesëmarrjen në jetën publike “Qëllimi i përgjithshëm ishte fuqizimi i vajzave dhe grave rome duke përmirësuar shkrim-leximin, aftësitë dhe njohuritë e tyre mbi të drejtat e qytetarëve, angazhimin e qytetarëve, advokimin dhe pjesëmarrjen në jetën publike.

Qëllimet e projektit ishin:

  1. Të përmirësojë shkrim-leximin, aftësitë dhe njohuritë e grave dhe vajzave rome në Tiranë, Shkodër dhe Fier mbi të drejtat e qytetarëve, angazhimin e qytetarëve, avokimin dhe pjesëmarrjen në jetën publike;
  2. Të sigurojë mbështetjen e kolegëve për kolegët nga grate dhe vajzat rome ndaj grave dhe vajzave të tjera rome të margjinalizuara dhe të organizojë fushatë ndërgjegjësimi në lidhje me arsimin, letërsinë dhe njohuritë mbi të drejtat e qytetarëve, të drejtat, avokatinë, pjesëmarrjen.

 Ky projekt u zbatua në peridhën Tetor 2019 – Nëntor 2020 në zonat Fier, Skodër dhe Tiranë.

Rezultatet e projektit:

  • Shkollimi i 90 vajzave dhe grave rome është përmirësuar dhe njohuritë themelore civile janë rritur;
  • Kompetencat / njohuritë e 25 modeleve të romëve të zgjeruara mbi të drejtat e qytetarëve në nivelin lokal, të drejtat e pakicave, angazhimi i qytetarëve, avokimi dhe pjesëmarrja në jetën publike;
  • 201 familje rome arritën me bashkëmoshatarët për mbështetjen e kolegëve dhe fushatën e ndërgjegjësimit të modeleve rome.
  • Janë prodhuar 6 podcast online radio.
  • 10 gra rome të regjistruara si punëkërkuese në Zyrën e Punës
  • Bashkia e Tiranës, Fierit dhe Shkodrës morën në konsiderate për të bërë pjesë të qendrave të tyre komunitare kurset e shkrim-leximit.
  • Krijimi i platforms së Gruas Rome.

Objektivat e Platformës së Gruas Rome janë:

1.Collection of data related to the involvement of women and girls in decision-making, in drafting local and central strategic plans. This data will also be used to provide a database for planning policies and measures to be addressed in public institutions by monitoring the progress and impact of targeted activities.

2.To inform Women and Girls with all local and central strategic plans by conducting information and awareness campaigns for their rights.


3.Improve and strengthen civic skills and competencies to advocate in local and central institutions for the implementation of plans through joint activities.


4.To influence the change of cultural concept to reduce the level of stereotypes and access to women and girls.


5.Increase cohesion and cooperation between women through networking within the country.