“Punësimi, Sipërmarrja dhe fuqizimi i grave/vajzave të margjinalizuara të Durrësit.”

Objektivi i Përgjithshëm: Të avancojë të drejtat e grave/vajzave rome dhe jorome të Durrësit dhe të reduktojë diskriminimin e tyre, përmes ngritjes së kapaciteteve ,krijimit të rrjeteve dhe advokimit për fuqizim.

Qëllimi i projektit:

 • Të avancojë të drejtat e grave/vajzave rome dhe jorome të Durrësit dhe të reduktojë diskriminimin ndaj tyre, përmes ngritjes së kapaciteteve, krijimit të rrjeteve dhe advokimit për fuqizim.
 • Të rriten kapacitetet dhe mundësitë e grave/vajzave vulnerabël për punësueshmëri dhe për të përfituar nga mundësitë ekonomike;
 • Të nxitet qëndrueshmëria dhe rritja e sipërmarrjeve të grave rome dhe jo rome;
 • Të nxitet rrjetëzimi, lidershipi dhe motivimi i grave/vajzave vulnerabël.

Rezultatet e projektit:

 • 75 gra/vajza vulnerable (nga të cilat 42 rome dhe 3 jo rome) nga Durrësi kanë përfituar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga takimet:
 • Kanë marrë informacion të ri.
 • Kanë rritur kapacitetet dhe aftësitë komunikuese.
 • Kanë krijuar kontakte me institucionet lokale.
 • Janë nxitur dhe motivuar që të eksplorojnë përqasje të reja.
 • Kanë mësuar mbi diskriminimin dhe sigurinë në punë.
 • Kanë kontribuar në brainstorming, diskutime, reflektime, pyetje dhe dhënie modelesh pozitive.
 • 2 podcaste të publikuara në faqen e radios “Capitol”.