“Fuqizimi i të Rinjve të margjinalizuar në konflikt me ligjin nëpërmjet programit të artit”

Kjo inisjativë u zbatua në periudhën Tetor 2019 – Prill 2020 e cila kishte si qëllim kryesor:  

 • Të fuqizojë të rinjtë e margjinalizuar në konflikt me ligjin përmes programeve krijuese në art.
 • Të forcoj partneritetin e shkollave, familjeve, komuniteteve, forcave të Policisë, shoqërisë civile, medias dhe qeverisjes lokale për të parandaluar dhe ndërtuar rezistencën e delikuencës së të miturve.
 • Target Grupi:

  • 30 të rinj romë në konflikt me ligjin në Tiranë si meshkuj ashtu edhe femra
  • Autoritetet lokale, shkollat, mësuesit, familjet, media, shoqëria civile.

Rezultatet e këtij projekti janë:

 • Organizimi i një aktiviteti nisës me 10 pjesëmarrës që synojnë të identifikojnë grupin e synuar që do të përfshihet në projekt
 • Organizimi i një kursi programi arti (3 javë) në pikturë për 30 të rinj dhe të rinj të margjinalizuar në konflikt me ligjin
 • Organizimi i ekspozitës së artit me 30 vepra arti për të rinjtë me temë që lidhen me sigurinë, drejtësinë për të mitur, ri-integrimin në shoqëri
 • Vendosja e bazës së të dhënave të partneritetit të palëve të interesuara me 20 OJQ në Tiranë dhe Durrës që ofrojnë shërbime nga të rinjtë dhe fëmijët
 • Organizimi i 2 takimeve me shumë aktorë për të diskutuar mbi qasjet ndaj çështjeve të sigurisë së të rinjve, delikuencën e të miturve dhe rolin e tyre në mbështetjen e riintegrimit të të rinjve në konflikt me ligjin në shoqëri.
 • Përgatitja dhe shpërndarja e broshurës (madhësia e pasaportës) me informacion mbi të drejtat dhe detyrimet e të rinjve në lidhje me drejtësinë për të mitur
 • 3 podcaste të publikuara në faqen e Radio “Capitol”.
 • Përgatitja e raportit të partneritetit mbi kontributin e shumë aktorëve dhe rekomandimet.