Home Current Projects

Current Projects

Nxitja e Dialogut Ndërkulturor përmes Promovimit të Muzikës Rome

Gjatë periudhës prill 2016 - 30 shtator 2018, IRCA është duke zbatuar Projekti "Nxitja e Dialogut Ndërkulturor përmes Promovimit të Muzikës së Romës" pjese e Projektit "Fuqizimi ekonomik dhe social i komuniteteve rom dhe egjiptian - një shtyse për...

Ambasadorët e Rinj Rom për një Shoqëri pa Korrupsion në Nivel Vendor

Përgjatë periudhës 1 maj 2017 - 30 mars 2018, IRCA zbatoi projektin "Ambasadorët e Rinj Rom për një Shoqëri pa korrupsion në Nivel Vendor (Bashkia e Divjakës dhe Lushnjes). Projekti financohet nga IDM - Civilist (financimi i BE-së). Qëllimi...

Mendo në mënyrë kritike, vepro me përgjegjësi

Përgjatë periudhes 1 maj 2017 - 1 prill 2018, IRCA po zbaton projektin "Mendo në mënyrë kritike, vepro me përgjegjësi". Projekti financohet nga grantet e vogla të Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë, Shqipëri. Objektivi i përgjithshëm i projektit është...

Advokimi për ofrimin e shërbimeve sociale gjithëpërfshirëse në nivel vendor nëpërmjet ndërmjetësuesve rom

Gjatë periudhes 1 qershor 2017 - 30 maj 2018, IRCA eshte duke zbatuar projektin "Advokimi per ofrimin e shërbimeve sociale gjithëpërfshirëse në nivel vendor nëpërmjet ndërmjetësuesve rom". Projekti financohet nga IDM-ja, pjesë e projektit WEBER. Qëllimi i projektit është...

Mbështetja e Përfshirjes Sociale të të Rinjve Rom përmes Arsimit Jo-Formal

Gjatë periudhës 1 korrik 2017 - 30 qershor 2019, IRCA po zbaton projektin "Mbështetja e Përfshirjes Sociale të të Rinjve Romë nëpërmjet Edukimit Jo-Formal". Projekti parashikon aktivitete për ngritjen e kapaciteteve për punëtorët dhe te rinjte rom, me qëllim...

ROMACTED: Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimit të Komuniteteve Rome në Nivel Vendor

Gjatë periudhës 1 nëntorit 2017 - 30 prill 2020, IRCA si organizatë mbështetëse po zbaton projektin "ROMACTED: Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimit të Komuniteteve Rome në Nivel Vendor", një projekt i përbashkët midis Bashkimit Evropian dhe Këshillit...

Advokimi për ofrimin e shërbimeve sociale në nivel vendor në Shqipëri përmes OShC-ve

Gjatë periudhës 22 nëntorit 2017 - 28 shkurt 2018, IRCA po zbaton projektin "Advokimi për ofrimin e shërbimeve sociale në nivel vendor në Shqipëri përmes OSHC-ve". Objektivi i përgjithshëm i projektit të propozuar është të mbështesë zhvillimin e një...

Koalicioni Kombëtar për Integrimin e Romëve në Shqipëri

Gjatë periudhës nëntor 2017 - tetor 2018, IRCA po zbaton projektin "Koalicioni Kombetar Advokues për Integrimin e Romëve në Shqipëri (NACRIA)". Ky projekt është në partneritet me "Roma Active Albania", "Voice of Roma" dhe USHTEN. Objektivi i përgjithshëm i...

Përfshirja e të Rinjve Rom në rritjen e Sigurisë Komunitare në Shkodër

Gjatë periudhës 01.04.2017 - 01.04.2018, IRCA është duke zbatuar projektin "Përfshirja e të Rinjve Rom në rritjen e Sigurisë Komunitare në Shkodër". Projekti i propozuar synon të rrisë dhe forcojë komunitetin rom dhe egjiptian, institucionet arsimore dhe bashkëpunimin e...

Hedhja e themeleve të jetesës në Shqipëri

Gjatë periudhës nëntor 2017 - shtator 2018, IRCA po zbaton projektin "Hedhja e themeleve të jetesës në Shqipëri". Projekti synon të mbështesë futjen e azilkërkuesve dhe refugjatëve në tregun e punës përmes një kombinimi të trajnimeve, kurseve profesionale dhe...