Mbështetja e Përfshirjes Sociale të të Rinjve Rom përmes Arsimit Jo-Formal

Gjatë periudhës 1 korrik 2017 – 30 qershor 2019, IRCA po zbaton projektin “Mbështetja e Përfshirjes Sociale të të Rinjve Romë nëpërmjet Edukimit Jo-Formal”. Projekti parashikon aktivitete për ngritjen e kapaciteteve për punëtorët dhe te rinjte rom, me qëllim mbështetjen e integrimit të tyre në shoqëri përmes arsimit joformal. Ky projekt është në partneritet me Qendrën Kombëtare të Romëve (QKR) nga Maqedonia dhe AKADEMIKA-245 nga Bullgaria dhe financohet nga Programi i BE-së ERASMUS +