Advokimi për ofrimin e shërbimeve sociale gjithëpërfshirëse në nivel vendor nëpërmjet ndërmjetësuesve rom

Gjatë periudhes 1 qershor 2017 – 30 maj 2018, IRCA eshte duke zbatuar projektin “Advokimi per ofrimin e shërbimeve sociale gjithëpërfshirëse në nivel vendor nëpërmjet ndërmjetësuesve rom”. Projekti financohet nga IDM-ja, pjesë e projektit WEBER. Qëllimi i projektit është të rrisë kapacitetet e ndërmjetësuesve lokalë rom në rolin e tyre ndërmjetësues midis shoqërisë civile dhe qeverisë vendore në Bashkinë e Fierit, duke siguruar cilësinë e shërbimeve publike dhe aksesin për të gjithë qytetarët.