ROMACTED: Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimit të Komuniteteve Rome në Nivel Vendor

Gjatë periudhës 1 nëntorit 2017 – 30 prill 2020, IRCA si organizatë mbështetëse po zbaton projektin “ROMACTED: Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimit të Komuniteteve Rome në Nivel Vendor”, një projekt i përbashkët midis Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Europës.