Nxitja e Dialogut Ndërkulturor përmes Promovimit të Muzikës Rome

Gjatë periudhës prill 2016 – 30 shtator 2018, IRCA është duke zbatuar Projekti “Nxitja e Dialogut Ndërkulturor përmes Promovimit të Muzikës së Romës” pjese e Projektit “Fuqizimi ekonomik dhe social i komuniteteve rom dhe egjiptian – një shtyse për përfshirjen sociale” (ESERE) – Zbatuar nga UNDP me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian.

Qëllimi kryesor i këtij projekti është promovimi i dialogut ndërkulturor në Shqipëri duke promovuar muzikën si një pjesë integrale dhe te rëndësishme te kulturës dhe identitetit rom.