Rrjeti dhe donatorët

IRCA është pjesë e rrjeteve të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare si dhe ka partneritet të shkëlqyer me institucionet shtetërore si në nivel lokal ashtu edhe në atë qëndror si Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Kulturës, Avokati i Popullit, Bashkitë Tiranë, Durrës, Berat, Shkodër, Gjirokastër, Universiteti i Durrësit dhe donatorët, si Fondacioni i Shoqërisë së Hapur në Budapest (Zyra e Iniciativës Rome), Rrjeti IRIS, Programi Weber, OSFA, Komisioni Evropian ECEA, UNDP, Qeveria Suedeze, Ambasada e SHBA-ve në Tiranë, Ambasada Australiane në Itali, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, Kondrad Adenaurer Stiftung, IDM dhe Agjencia Shqiptare për Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe organizatave jofitimprurëse të tilla si Instituti i Jetës së Familjes dhe Lagjeve në Universitetin Clemson në SHBA, Vullnetarët e Korpusit të Paqes, Qendrën e Universitetit Europian të Tiranës, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Instituti për Ndryshim dhe Lidership në Shqipëri, Partnerët me Fëmijët etj.

Rrjetet në të cilat IRCA bën pjesë;

Koalicioni Kombëtar Shqiptar për Integrimin e Romëve në Shqipëri – NACRIA

Lidershipi Rinor i Tiranës

Rrjeti IRIS

Koalicioni Ballkanik për Shërbimet Sociale

Drejtësi për të gjithë Koalicionin