“Inisjativë e Përbashkët për Përfshirjen e Romëve dhe Mirëqeverisjen në Tiranë”.

 

Projekti synoi në:

 • Pjesëmarrjen e anëtarëve të pakicave rome në vendimmarrje lokale dhe ofrimin e shërbimeve
 • Fushata informimi dhe ndërgjegjësimi që përqëndrohen në të drejtat e romëve dhe integrimin e tyre
 • Lehtësimin e qasjes në shërbimet publike

Aktivitete të zbatuara:

 • Trajnim i të Rinjve Romë dhe stafit të Bashkisë Tiranë
 • Sesione informuese
 • Aktivitete Ndërkulturore dhe Sportive
 • Vizita Studimore

Ky projekt është zbatuar në këto zona:

 • Selitë
 • Institut
 • Shkozë
 • Yzberisht
 • Kinostudio

Rezultate të projektit:

 • Trajnimi i 15 punonjësve të Bashkisë Tiranë për të drejtat e njeriut dhe politikat kombëtare dhe lokale për përfshirjen e pakicës Rome.
 • Organizimi i vizitës studimore me qëllim shkëmbimin e praktikave më të mira lidhur me programet e përfshirjes sociale midis 6 punonjësve të Bashkisë Tirane dhe 6 punonjësve Bashkisë Korce. 
 • Organizimi i 4 eventeve me qëllim promovimin e dialogut ndërkulturor, promovimin e talenteve të rinj Rom, dhe promovimin e mirëqeverisjes në të cilën kanë marrë pjesë në total 158 pjesëmarrës.
 • Organizimi i sesioneve informuese dhe ndërgjegjësuese mbi dokumentet për kartat e shëndetit, regjistrim si punëkërkues dhe informim mbi programet e punësimit si dhe sesione edukuese për pjesemarrje në zgjedhje me një pjesëmarrje prej 208 anëtarë të  pakicës Rome. 
 • Bashkëpunime me Njësine e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Qëndrave Komunitare për organizimin e aktiviteteve të përbashkëta.
 • 4 podcaste që përmbajnë aktivitete të projektit janë prodhuar dhe transmetuar rregullisht në radio online “Capitol”.