Our shared journey for change

In this joint journey for change we focus on emancipation, empowering Roma women and girls to say NO to violence and to report all cases of domestic violence. Thanks to the cooperation and financial support of the German Embassy, UNDP through the LNB (Leave No One Behind) program and before through the support of the American Embassy in Tirana we have started supporting and empowering about 500 Roma women and girls during the last five years . We are happy to say that IRCA will continue the work to increase the knowledge and capacities of Roma girls and women through projects that empower!

Në këtë rrugëtim të përbashkët për ndryshim ne përqendrohemi në emancipimin, në fuqizimin e grave dhe vajzave rome për t’i thënë JO dhunës dhe për të raportuar të gjitha rastet e dhunës në familje. Falë bashkëpunimit dhe mbështetjes financiare të Ambasadës Gjermane, UNDP-së përmes programit LNB (Leave No One Behind) dhe me heret permes mbeshtetjes se Ambasades Amerikane kemi filluar të mbështesim dhe fuqizojmë rreth 500 gra dhe vajza rome pergjatë pesë viteve të fundit. Jemi të lumtur të themi se IRCA do vijojë punën për të rritur njohuritë dhe kapacitetet e vajzave dhe grave rome përmes projekteve që fuqizojnë këto të fundit!

In this joint journey for change we focus on emancipation, empowering Roma women and girls to say NO to violence and to report all cases of domestic violence. Thanks to the cooperation and financial support of the German Embassy, UNDP through the LNB (Leave No One Behind) program and before through the support of the American Embassy in Tirana we have started supporting and empowering about 500 Roma women and girls during the last five years . We are happy to say that IRCA will continue the work to increase the knowledge and capacities of Roma girls and women through projects that empower!