Thirrje për Ekspert për hartim dhe finalizim të Planeve të Biznesit

TO:

Date: 20 Mars 2020

Ref : __09/20___

Terma Reference

Projekti Këshillim drejt Punësimit
Pozicioni Expert për hartimin e planeve të Biznesit
Periudha kohore 3 muaj
Bashkia Tiranë, Fier , Shkodër , Lushnje , Berat
 • Informacion i Përgjithshëm

IRCA – INSTITUTI I KULTURËS ROME NË SHQIPËRI                                         Eshtë një organiza të jo fitim prurëse e cila ofron shërbime për advokimin per akses të barabartë të Romeve në të drejtat e njeriut dhe në shërbimet publike dhe sociale. IRCA  është duke zbatuar inisiativën ” Këshillim drejt Punësimit ”.

 • Qëllimi i projektit : Projekti synon që nëpërmjet  ciklit të këshillimit të përfshijë  migrantet e kthyer si dhe kategori të margjinalizuara në tregun e punës, duke i punësuar ose vetëpunësuar .
 • Qëllimi i shërbimit :  Në kuadrin e projektit “Këshillim drejt Punësimit ”. Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri kërkon të kontaktojë  dy expert  për hartimin e planeve të biznesit për pjesëmarrësit e ciklit të këshillimit.
 • Detyrat dhe Përgjegjësitë :
 • Të hartojë plane biznesi për pjesëmarrësit e ciklit të këshillimit.
 • Të përgatis planet e biznesit në bazë të planeve individuale të zhvillimit (PIZH) të plotësuara nga pjesëmarrësit .
 • Të orientojë pjesmarrësit në zhvillimin e planit të biznesit sa më efektiv.
 • Kualifikime dhe Eksperienca
 1. Edukimi :
 • Diplomë universitare në Ekonomi ose degë të ngjashme.
 • Njohuri të mira në përgatitjen e planeve te bizesit .
 • Njohur të mira në fushën e biznesit.
 1. Eksperienca
 • Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë profesionale në biznes.
 • Të ketë eksperienca të ngjashme me pozicioni e kërkuar .
 • Të ketë aftësi te mira komunikuese me pjesëmarrësit dhe këshilluesit .
 1. Aftësi teknike
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe të lehtësimit.
 • Aftësia për të përmbushur afatet.
 • Aftësi për të punuar në një ekip.
 • Aftësi shumë të mira në Shkrim.
 • Kohëzgjatja:

Experti do të angazhohet  me ditë pune për 3 muaj  gjithësej nga lidhja e kontratës.

 • Dokumentat e kërkuar
 1. Curriculum Vitae sipas formatit Europian
 2. Jo e detyrueshme/ Dokumente mbështetëse për kualifikimet dhe eksperiencat në fushën e shërbimit sipas CV.
 • Proçedura e Aplikimeve

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin kërkesën e tyre (me një e-mail të vetëm) në adresen : [email protected] .

Afati i fundit i aplikimit:  31 Mars 2020

Vendndodhja: Tiranë

 • Procedura e Vleresimit:
Kriteret e vlersimit Vlera ne %
Edukimi 30%
Eksperiencat 50%
Aftësitë teknike 20%