KËRKESË PËR OFERTË (Afati 15-10-2018)

KËRKESË PËR OFERTË

Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” për

https://irca.al/kerkese-per-oferte-printim-dhe-lidhje-materialesh/
https://irca.al/kerkese-per-oferte-transport-pasagjeresh/
https://irca.al/kerkese-per-oferte-blerje-materialesh-per-trajnime/
https://irca.al/kerkese-per-oferte-afati-15-10-2018/

Adresa e dorëzimit të ofertës:

IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al
Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me emërtimin perkates pranë zyrës të organizatës sonë deri më datë 15-10-2018, ora 17:00.
Oferta duhet të dorëzohet me systemin me “zarf” ose elektronikisht ne adresen e e-mail: institute.irca@gmail.com