“Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimi i Komuniteteve Rome në Nivelin Lokal.” ROMACTED...

Vendet: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia Financimi: Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës Zbatimi: Këshilli i Evropës Objektivat: Objektivi i përgjithshëm është të ndërtohet vullneti politik dhe angazhimi i qëndrueshëm politik i...

“Nxitja e përfshirjes politike e të rinjve të margjinalizuar në Shqipëri.”

Objektivat: Të promovohet qytetaria aktive dhe përfshirja politike e komunitetit të margjinalizuar rom në Shqipëri. Aktivitetet e projektit: Zbatimi i programit të ngritjes së kapaciteteve "Akademia e lidershipit politik rom në Shqipëri". Gjatë periudhës 1 tetor 2021–31 mars 2022,...

CALL FOR CONSULTANCY SERVICE ON DEVELOPING A TAILORED CURRICULUM ON ADULT EDUCATION

Date of publication : 02 June 2021 Project The goal is us - Roma Women empowered Position Local Expert Time period 5 working days during June 2021 Application deadline June 10, 2021 Estimated start date As soon as possible  General information Established in 2011, The Institute for Romani...

Planet Lokale për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane në Shqipëri.

Pas një procesi  gjithëpërfshirës të Planeve Lokale për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane përmes angazhimit të bashkisë lokale dhe ekipeve bazë, ekspertitëve së nivelit të lartë dhe kontributit të lehtësuesve Romë, dokumentet për shtatë bashkitë partnere...

Dhuro Tani