Planet Lokale për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane në Shqipëri.

Pas një procesi  gjithëpërfshirës të Planeve Lokale për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane përmes angazhimit të bashkisë lokale dhe ekipeve bazë, ekspertitëve së nivelit të lartë dhe kontributit të lehtësuesve Romë, dokumentet për shtatë bashkitë partnere...

Raporti 10 Vjetor i IRCA

Raporti 10 Vjetor i IRCADownload

“ROMACTED ALBANIA”

  Gjatë 01 Nëntorit 2017 - 30 Prill 2020, IRCA si organizatë mbështetëse zbatoi projektin "ROMACTED": Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimi i Komuniteteve Romë në Nivelin Lokal", një projekt i përbashkët midis Bashkimit Evropian (DG NEAR)...

“Inisjativë e Përbashkët për Përfshirjen e Romëve dhe Mirëqeverisjen në Tiranë”.

  Projekti synoi në: Pjesëmarrjen e anëtarëve të pakicave rome në vendimmarrje lokale dhe ofrimin e shërbimeve Fushata informimi dhe ndërgjegjësimi që përqëndrohen në të drejtat e romëve dhe integrimin e tyre Lehtësimin e qasjes në shërbimet publike Aktivitete të zbatuara: Trajnim i...

Dhuro Tani