Plani i Emergjencës NISHTULLA

Plani-i-Emergjences-NISHTULLA-7Download

Pasqyra financiare për vitin 2020

Pasqyra-Financiare-Bilanci-2020-IRCADownload

“Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimi i Komuniteteve Rome në Nivelin Lokal.” ROMACTED...

Vendet: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia Financimi: Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës Zbatimi: Këshilli i Evropës Objektivat: Objektivi i përgjithshëm është të ndërtohet vullneti politik dhe angazhimi i qëndrueshëm politik i...

“Nxitja e përfshirjes politike e të rinjve të margjinalizuar në Shqipëri.”

Objektivat: Të promovohet qytetaria aktive dhe përfshirja politike e komunitetit të margjinalizuar rom në Shqipëri. Aktivitetet e projektit: Zbatimi i programit të ngritjes së kapaciteteve "Akademia e lidershipit politik rom në Shqipëri". Gjatë periudhës 1 tetor 2021–31 mars 2022,...

Dhuro Tani