“ROMACTED ALBANIA”

  Gjatë 01 Nëntorit 2017 - 30 Prill 2020, IRCA si organizatë mbështetëse zbatoi projektin "ROMACTED": Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimi i Komuniteteve Romë në Nivelin Lokal", një projekt i përbashkët midis Bashkimit Evropian (DG NEAR)...

“Inisjativë e Përbashkët për Përfshirjen e Romëve dhe Mirëqeverisjen në Tiranë”.

  Projekti synoi në: Pjesëmarrjen e anëtarëve të pakicave rome në vendimmarrje lokale dhe ofrimin e shërbimeve Fushata informimi dhe ndërgjegjësimi që përqëndrohen në të drejtat e romëve dhe integrimin e tyre Lehtësimin e qasjes në shërbimet publike Aktivitete të zbatuara: Trajnim i...

“Punësimi, Sipërmarrja dhe fuqizimi i grave/vajzave të margjinalizuara të Durrësit.”

Objektivi i Përgjithshëm: Të avancojë të drejtat e grave/vajzave rome dhe jorome të Durrësit dhe të reduktojë diskriminimin e tyre, përmes ngritjes së kapaciteteve ,krijimit të rrjeteve dhe advokimit për fuqizim. Qëllimi i projektit: Të avancojë të drejtat e...

“Të Rinjtë Rom, Ambasadorë të një shoqërie të lirë pa korrupsion”.

IRCA ka zbatuar inisiativën “Të Rinjtë Rom, Ambasadorë të një shoqërie të lirë pa korrupsion”, financuar nga USAID që ka në fokus krijimin e modeleve positive të të rinjve Romë me aspektet ligjore të anti-korrupsionit, aspektet administrative,...

Dhuro Tani