SEMINAR – Qasjet dhe metodologjitë për arsimin joformal

20 të rinj Romë nga Shqipëria, Maqedonia dhe Bullgaria ishin pjesëmarrës për të rritur aftësitë e tyre në SEMINARIN – Qasjet dhe metodologjitë për arsimin joformal mbi aftësitë bazë dhe transversale për të rinjtë romë 15-17 maj 2018, Bullgari, Sofje.

Rendi i ditës:

• Koncepti i aftësive bazë dhe transversale

• Edukimi joformal mbi aftësitë themelore. Praktikat më të mira.

• Edukimi joformal mbi aftësitë transversale, veçanërisht kompetencat digjitale dhe njohuritë financiare

• Edukimi joformal mbi aftësitë transversale, veçanërisht komunikimi ndërkulturor dhe zgjidhja e problemeve

• Të rinjtë romë dhe sipërmarrja. Praktikat më të mira

• Prioritetet dhe sfidat në organizimin e trajnimit joformal me të rinjtë romë në fushën e aftësive bazë dhe transversale

• Modalitetet e edukimit jo-formal: workshop, klasa e shkollës, në punë, në kontekstin e jetës reale, webinar / online

Nën projektin: Mbështetja e përfshirjes sociale të të rinjve romë përmes arsimit joformalOrganizatat partnere:Znj. Neli Nikolova, Kryetare e Akademikes 245 (Bullgari)Z. Ashmet Elezovski, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Kombëtare të Romëve (Maqedoni)Z. Bledar Taho, Drejtor i Institutit të Kulturës Romake në Shqipëri (Shqipëri)Projekti bashkëfinancohet nga Programi Erasmus + i Bashkimit Evropian