“Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimi i Komuniteteve Rome në Nivelin Lokal.” ROMACTED (Faza II)

Vendet: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia

Financimi: Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës

Zbatimi: Këshilli i Evropës

Objektivat:

Objektivi i përgjithshëm është të ndërtohet vullneti politik dhe angazhimi i qëndrueshëm politik i autoriteteve vendore për të përmirësuar qeverisjen vendore demokratike dhe për të ndërtuar kapacitete dhe stimuluar fuqizimin e komuniteteve lokale rome për të kontribuar në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planeve dhe projekteve në lidhje me to.

Objektivat specifike:

  1. Të fuqizojë komunitetin rom – në nivel individual (duke ndihmuar njerëzit për të praktikuar të drejtat e tyre themelore dhe për të zgjeruar kapacitetin dhe aftësitë e tyre), si dhe në nivel të komunitetit (duke ndihmuar njerëzit të organizohen për të shprehur interesat e tyre rreth zgjidhjes së problemeve të komunitetit );
  2. Të përmirësojë dhe zgjerojë angazhimin, kapacitetet, njohuritë dhe aftësitë e institucioneve për të punuar për përfshirjen e romëve, duke vënë në praktikë konceptet e qeverisjes së mirë;

Rezultatet e pritura
Mbështetja ndaj autoriteteve vendore për garantimin e hapjes, transparencës dhe barazisë në trajtimin e planeve dhe buxheteve vendore do të çojë në plane lokale gjithëpërfshirëse dhe shpërndarjen e burimeve (përfshirë nevojat e romëve);

Rritja e rritjes së kapaciteteve përmes trajnimeve dhe trajnimeve ka një ndikim pozitiv në administratën publike për ofrimin e shërbimeve cilësore për të gjithë qytetarët (përfshirë qytetarët romë);

Rregulloret dhe praktikat e bashkisë kanë ndikim në pjesëmarrjen dhe fuqizimin e romëve: Informacioni është i disponueshëm, ka njohje të Grupit të Veprimit në Komunitet dhe pjesëmarrja është efektive.

Ndërhyrjet e Grupit të Veprimit në Komunitet do të kenë një ndikim pozitiv në paraqitjen e zgjedhjeve që do të shndërrohen në veprime që do të rezultojnë në rritjen e aftësisë së qytetarëve të zakonshëm romë për të vlerësuar nevojat e tyre, për të kontribuar në zhvillimin e projekteve publike lokale, për të vëzhguar zbatimin e tyre dhe për të monitoruar buxhetit publik vendor.

Rezultati mund të përmblidhet si i tillë: Rritja e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies së pushtetit/administratës vendore nëpërmjet një pjesëmarrjeje dhe përfaqësimi të forcuar të komunitetit rom.

Aktivitetet kryesore
Të gjitha aktivitetet dhe stimujt e Programit kanë për qëllim të mbështesin ndërhyrjet strategjike (trajnimet, zbatimi i cikleve të punës me pjesëmarrje, veprimet e avokimit, etj. gjatë momenteve kyçe të cikleve komunale: planifikimi, buxhetimi, vendimet lokale, projektet etj.) të cilat ndikojnë në qëndrimet, sjelljet dhe veprimet e aktorëve lokalë, kryesisht administratës lokale dhe komuniteteve rome të synuara.
Programi do t’i përshtatë veprimet dhe aktivitetet e tij për secilin përfitues dhe për çdo vendndodhje të përzgjedhur nga këto vende, në mënyrë që të përshtatet në ciklin e politikave dhe me dinamikën dhe realitetin e secilës komunë, duke sjellë kështu një kontribut shtesë në politikat dhe praktikat ekzistuese për një funksionim efektiv dhe më gjithëpërfshirës.
Një nga udhëzimet kryesore në metodologjinë e Programit është se pjesëmarrja në qeverisjen vendore mund të jetë efektive vetëm nëse është e përshtatshme për kontekstin. Kështu, në secilën komunë të përzgjedhur bëhen harta paraprake, vlerësimi, studimi bazë dhe hulumtimi në mënyrë që të lehtësohet përshtatja e Programit dhe mbështetja dhe monitorimi i tij.
procesi.
Faza II zbatohet nga 1 janari 2021 deri më 31 dhjetor 2024.

Për të mësuar më shumë klikoni linkun e mëposhtëm:

https://pjp-eu.coe.int/en/web/roma-local-governance/about-the-project