Pozicion për Ekspert Artistik: Expert / artist to design / deliver art programme

Terma Reference

 

Projekti “Fuqëzimi i të rinjëve të marxhinalizuar në konflikt me ligjin nëpërmjet Artit”
Pozicioni Expert / artist to design / deliver art programme
Periudha kohore 3 javorë.
Bashkia Tiranë

 

 • Informacion i Përgjithshëm

IRCA – INSTITUTI I KULTURËS ROME NË SHQIPËRI                                                               Eshtë një organiza të jo fitim prurëse e cila ofron shërbime për advokimin per akses të barabartë të Romeve në të drejtat e njeriut dhe në shërbimet publike dhe sociale. IRCA  është duke zbatuar inisiativën “Fuqëzimi i të rinjëve të marxhinalizuar në konflikt me ligjin nëpërmjet Artit”.

 • Qellimi i projektit : Projekti synon  të fuqizojë rinjtë e margjinalizuar rom si dhe ata në konflikt me ligjin. për t’u riintegruar në shoqërinë shqiptare përmes artit dhe sportit .
 • Qellimi i shërbimit :  Në kuadrin e projektit “Fuqëzimi i të rinjëve të marxhinalizuar në konflikt me ligjin nëpërmjet Artit”,  Instituti i Kultures Rome ne Shqiperi kerkon të kontaktojë  një expert  për dhënien e një kursi 3 javorë për të rinjtë e margjinalizuar rom si dhe ata në konflikt me ligjin.
 • Detyrat dhe Pergjegjesite :
 • Të përgatis një program për kursin 3 javorë.
 • Të ofrojë kursin 3 javorë për të rinjtë e margjinalizuar Rom dhe për ata në konflikt me ligjin.
 • Të organizojë ekspozitë me punimet e pjesmarrësve.
 • Të raportojë per ecurinë e kursit dhe ekspozitës.
 • Kualifikime dhe Eksperienca

 

 1. Edukimi :
 • Diplomë universitare nga akademia e Arteve .
 • Njohuri të mira në dhenien e kurseve për pikturë .

 

 1. Eksperienca
 • Të paktën 3 vite eksperiencë profesionale ne pikturë.
 • Të ketë eksperienca të ngjashme me pozicioni e kërkuar .
 • Të ketë aftesi te mira komunikuese me të rinjtë .

 

 1. Aftësi teknike
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe të lehtësimit.
 • Aftësia për të përmbushur afatet.
 • Aftësi për të punuar në një ekip

 

 • Kohëzgjatja:

Experti do të angazhohet  për 25 ditë  gjithësej nga lidhja e kontratës.

 • Dokumentat e kërkuar

 

 1. Letër motivimi
 2. Curriculum Vitae sipas formatit Europian
 3. Dokumente mbështetëse për kualifikimet dhe eksperiencat në fushën e shërbimit sipas CV

 

 • Proçedura e Aplikimeve

 

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin kërkesën e tyre (me një e-mail të vetëm) në adresen : prokurime.irca@gmail.com .

Afati i fundit i aplikimit:  08 Janar 2020

Vendndodhja: Tiranë

 

 

 • Procedura e Vleresimit:
Kriteret e vlersimit Vlera ne %
Edukimi 30%
Eksperiencat 50%
Aftesite teknike 20%