Planet Lokale për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane në Shqipëri.

Pas një procesi  gjithëpërfshirës të Planeve Lokale për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane përmes angazhimit të bashkisë lokale dhe ekipeve bazë, ekspertitëve së nivelit të lartë dhe kontributit të lehtësuesve Romë, dokumentet për shtatë bashkitë partnere të Programi ROMACTED në Shqipëri janë botuar tani.

Planet Lokale u miratuan në këshillat lokalë të bashkive gjatë viteve 2019-2020:

Plani i Veprimit për Planin Social 2019 -2022 të Bashkisë së Roskovecit u miratua nga Këshilli Lokal në Roskovec sipas Vendimit Nr. 47, datë 17 maj 2019;
Plani Lokal për Integrimin e Minoriteteve Rom dhe Egjiptian 2019-2022 u miratua nga Këshilli Vendor i Bashkisë Fier sipas Vendimit Nr. 73, datë 18 Qershor 2019;
Plani Lokal për Integrimin e Minoritetit Egjiptian 2019-2022 u miratua nga Këshilli Lokal i Bashkisë së Përmetit nën Vendimin Nr. 109, datë 19 Dhjetor 2019;
Plani Lokal për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane 2019-2022 u miratua sipas vendimit Nr. 22 të Këshillit Lokal të Komunës së Pogradecit, datë 28 Janar 2020;
Plani Lokal për Integrimin e Minoriteteve Rom dhe Egjiptian 2019-2022 u miratua sipas vendimit Nr. 15 të Këshillit Vendor të Bashkisë së Vlorës, datë 27 Shkurt 2020;
Plani Lokal për Integrimin e Minoriteteve Romë dhe Egjiptian 2019-2022 u miratua nga Këshilli Vendor i Bashkisë Elbasan nën Vendimin Nr. 43, datë 30 Prill 2020;
Plani Lokal për Integrimin e Minoriteteve Rom dhe Egjiptian 2019-2022 u miratua nga Këshilli Lokal i Bashkisë së Korçës nën Vendimin Nr. 47, datë 29 maj 2020

Këto dokumente lokale përfaqësojnë modele të mira ku çështjet e Romëve janë në shënjestër ekskluzivisht nën Planet Lokale për Integrimin e Pakicave Rome dhe Egjiptiane, por gjithashtu përfshihen në një kornizë më të përgjithshme lokale të kohezionit shoqëror me grupe të tjera shoqërore si një Plan Veprimi për Përfshirjen Sociale. Ato mund të shërbejnë si dokumente referimi për bashkitë e reja që bashkohen me Programin ROMACTED në të gjithë Përfituesit dhe sigurojnë të dhëna të thella që mund të ushqejnë ciklin e ardhshëm të monitorimit të Komisionit Evropian kundër Racizmit dhe Intolerancës (ECRI) dhe Konventës Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare ( FCNM) në Shqipëri me të dhëna dhe prova të shëndosha.

Planet Lokale shërbejnë si bazë për ROMACTED II në Shqipëri, për të ndihmuar Anëtarët e Grupit të Punës Institucionale dhe të Komunitetit për të ndjekur zbatimin e mëtejshëm në praktikë, procesin e monitorimit dhe vlerësimit.


Për më shumë klikoni në linkun përkatës për secilën  Bashki.

– Plani Vendor Elbasan 

-Plani Vendor Fier

-Plani Vendor Korce

-Plani Vendor Permet

-Plani Vendor Pogradec

-Plani Vendor Roskovec

-Plani Vendor Vlore.