Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Ofrimin e kurseve profesionale”

KËRKESË PËR OFERTË

 Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Ofrimin e kurseve profesionale “ për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”

Organizata : Insituti i Kulturës Romë në Shqipëri

Projekti : Këshillim drejt Punësimit

Adresa : Rr. Myslym Shyri, -S. Pitarka 24/b,

Tel/Fax: +355 (4 ) 2425717

Email: prokurime.irca@gmail.com

IRCA – INSTITUTI I KULTURËS ROME NË SHQIPËRI është një organizatë jofitimprurëse e cila ofron shërbime për advokimin per akses të barabartë të Romëve në të drejtat e njeriut dhe në shërbimet publike dhe sociale.

IRCA është duke zbatuar një projekt për një periudhe kohe 14 mujore ( Qershor 2019 – Gusht 2020) në 5 zona të shqipërisë( Tiranw, Fier, Lushnje, Lezhw, Shkodwr, Berat). Për implementimin e këtij projekti lind nevoja  për ofrimin e  kurseve profesioanle

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj deri më datë 20 Prill  2020 , ora 24:00.

Datë:

Ofertë

Subjekti :                                                                                                                           

Nipti:

Adresa :

Tel:                                                                         

Drejtuar :     Instituti I Kulturës Rome në Shqipëri ( IRCA )

Nipti:    L21721452J

Adresa:   Rr. Myslym Shyri , S.Pitarka .24/b Tirane 1001

NR OBJEKTI NJESIA  SASIA   CMIMI PER NJESI TOTALI
1. Elektrout        
2. Kuzhine        
3. Elektricist        
4. Kurs Italisht per operatore Call Center        
5. Pasticeri        

 Emer  Mbiemer           Nenshkrimi    vula

Përshkrimi i shërbimit që kërkohet:
IRCA është e intresuar për të kontraktuar një subjekt me veprimtari ofrimin e kurseve .
Të gjitha subjektet e interesuara që përmbushin kriteret dhe kushtet janë të ftuara të dorezojnë propozimin e tyre me zarf të mbyllur ose elektronikisht .
1. Të jenë të regjistruara pranë QKB
2. Të ofrojnë shërbimin e dhenies se kurseve sipas kerkeses.                                                                                                                                                                       3. Vendndodhja: Tiranë, Fier , Lushnje, Berat , Lezhe

Oferta duhet të dorëzohet me sistemin me “zarf” ose elektronikisht nw adreswn e  e-mail: prokurime.irca@gmail.com , ose dorazi nga pjesmarrësit e ciklit të këshillimit .
Në zarf duhet të vendosni të gjithë dokumentacionin e listuar si më poshtë:
a. Në çmimet e mësipërme duhet të përfshihen të gjitha kostot e tjera që lidhen me ofrimin e shërbimeve.                                                                                b. Çmimi për njësi në propozimin financiar duhet të specifikojë që TVSH-ja është e përfshirë.
c. Çmimet e propozuara duhet të jenë të vlefshme për gjithë periudhën e kohëzgjatjes së kontratës.

Propozimi financiar:

Zarfi duhet të ketë mbishkrimin “Ofertë për ofrimin e kurseve”
Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Për çdo pyetje ose sqarim mund të na shkruani në e-mail: prokurime.irca@gmail.com.
Çdo përgjigje e pyetjeve që do bëhet nga subjektet që marin pjesë në tender, do tju njoftohet të gjitha subjekteve pjesmarëse në tender.

Duke ju falenderuar per bashkepunimin.

Instituti i Kultures Rome ne Shqiperi ( IRCA)