KËRKESË PËR OFERTË- Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Refreshent ” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”

KËRKESË PËR OFERTË Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Refreshent ” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”
Drejtuar Subjekteve Me veprimtari shitje ushqimesh
Periudha kohore 20 Qershor 2019
Qytetete Tiranë, Fier , Lushnje, Lezhe, Berat

KËRKESË PËR OFERTË

Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Refreshent ” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”

Organizata : Insituti i Kultures Rome ne Shqiperi

Projekti : Keshillim drejt Punesimit- C4E

Adresa : Rr. Myslym Shyri, -S. Pitarka 24/b, PO.Box 154, Tirana 1001

Tel/Fax: +355 (4 ) 2425717    Mob: +355 696187840

Email: prokurime.irca@gmail.com

IRCA – INSTITUTI I KULTURËS ROME NË SHQIPËRI është një organizatë jofitimprurëse e cila ofron shërbime për advokimin per akses të barabartë të Romeve në të drejtat e njeriut dhe në shërbimet publike dhe sociale.

IRCA eshte duke zbatuar nje projekt per nje periudhe kohe 14 mujore ( Qershor 2019 – Gusht 2020) ne 5 zona te shqiperise ( Tiranë, Fier, Lushnje , Berat , Lezhe) . Per implementimin e ketij projekti lind nevoja  për blerje “Refreshemnt”.

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj më datë 20 Qershor  2019 , ora 24:00.

Përshkrimi i shërbimit që kërkohet:
IRCA është e intresuar për të kontraktuar një subjekt me veprimtari Ushqimore .
Të gjitha subjektet e interesuara që përmbushin kriteret dhe kushtet janë të ftuara të dorezojnë propozimin e tyre me zarf të mbyllur ose elektronikisht .
1. Të jenë të regjistruara pranë QKB
2. Të ofrojnë shërbimin e Ushqimore dhe të garantojne cilesine e tyre duke qene brenda afatit te skadences .
3. Vendndodhja: Tiranë, Fier , Lushnje, Berat , Lezhe

Oferta duhet të dorëzohet me systemin me “zarf” ose elektronikisht ne adresen e  e-mail: prokurime.irca@gmail.com.
Në zarf duhet të vendosni të gjithë dokumentacionin e listuar si më poshtë:
a. Formatin e bashkengjitur me listen e produkteve te shoqeruara me cmimet perkatese.
b. Në çmimet e mësipërme duhet të përfshihen të gjitha kostot e tjera që lidhen me ofrimin e Shërbimeve.
c. Çmimi për njësi në propozimin financiar duhet të specifikojë që TVSH-ja është e përfshirë.
e. Çmimet e propozuara duhet të jenë të vlefshme për gjithë periudhën e kohëzgjatjes se kontratës.

Propozimi financiar:
Zarf duhet të ketë mbishkrimin “Ofertë për refreshment ”
Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Per çdo pyetje ose sqarim mund të na shkruani në e-mail: prokurime.irca@gmail.com
Çdo përgjigje e pyetjeve që do bëhet nga subjektet që marin pjesë në tender, do tju njoftohet të gjitha subjekteve pjesmarrëse në tender.

Duke ju falenderuar per bashkepunimin.

Instituti i Kultures Rome ne Shqiperi ( IRCA)

LISTA E PRODUKTEVE
Subjekti :
Nipti: 
Kontakt :
Nr Pershkrimi Sasia Njesia Cmimi  
1 Uje me gaz (0.5 L) 49 Koli    
2 Uje pa gaz ( 0.5 L) 200 Koli    
3 uji me vitamina 50 Koli    
4 Bravo pjeshke 400 cope    
5 Bravo Luleshtrylle 300 cope    
6 Bravo rrushi 200 cope    
7 Caj Limoni ( san Benedeto ) 500 cope    
8 Limon Soda 400 cope    
9 Caj  (1.5 L) 300 cope    
10 Uji  ( 1.5 L) 200 Koli    
11 Fanta ( exotik, oranxh ) e vogel 70 Koli    
12 coca cola e vogel 50 Koli    
13 Uji natyral (2 L) 40 Koli    
14 Suko 3 Koli    
15 coca cola ( 1.5 L) 11 Koli    
16 Biskota 100 Pakete    
17 Karte piceta  100 Pako    
18 Gota plastike  300 Pako    
19 Pjata plastike  300 Pako    
20 Pirunj plastike  300 Pako    
21 Piceta tavoline  50 Pako    
Emer  Mbiemer i Perfaqesuesit ligjor firme Vule

Afati i fundit i aplikimit:  20 Qershor 2019

Vendndodhja: Tiranë