Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për kancelarie” (Afati: 05-12-2018)

KËRKESË PËR OFERTË

Për pjesmarrje në proçedurën e tenderit te hapur “Kërkesë për ofertë” me objekt “Blerje materialesh për kancelarie” për organizatën jo-qeveritare “Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri”.

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në zarf të mbyllur me vulë me emërtimin “Ofertë për blerje materialesh kancelarie” pranë zyrës të organizatës sonë deri më datë 05-12-2018, ora 17:00

I.R.C.A – INSTITUTI I KULTURËS ROME NË SHQIPËRI është një organizatë jofitimprurëse e cila ofron shërbime për advokimin per akses të barabartë të romeve në të drejtat e njeriut dhe në shërbimet publike dhe sociale.
Për implementimin dhe mbarëvajtjen e projekteve të saj, Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri i lind nevoja për blerje materialesh të ndryshme kancelarie.

Adresa e dorëzimit të ofertës:
IRCA, Rruga “Myslym Shqyri” “S. 24 /b, P.O.Box 154, Tiranë – www.irca.al

Përshkrimi i shërbimit që kërkohet:
IRCA është e intresuar për të kontraktuar një subjekt me veprimtari kancelari.
Të gjitha subjektet e interesuara që përmbushin kriteret dhe kushtet janë të ftuara të dorezojnë propozimin e tyre me zarf të mbyllur.
1. Të jenë të regjistruara pranë QKB
2. Të ofrojnë shërbimin e shitje kancelari
3. Vendndodhja: Tiranë

Oferta duhet të dorëzohet me systemin me “zarf” ose elektronikisht ne adresen e e-mail: institute.irca@gmail.com .
Në zarf duhet të vendosni të gjithë dokumentacionin e listuar si më poshtë:
a. Ekstraktit mbi historikun e subjektit të lëshuar nga Qëndra Kombëtare e Regjistrimit.
b. ANEKS 1 Specifikimet Teknike e shërbimit të kërkuar.
c. Propozimi financiar i ofertuesit (ANEKSI 2) duhet të jetë në Lekë shqiptarë, duhet të përfshijë çmimet për shërbimin e listuar.
d. Në çmimet e mësipërme duhet të përfshihen të gjitha kostot e tjera që lidhen me ofrimin e Shërbimeve.
e. Çmimi për njësi në propozimin financiar duhet të specifikojë që TVSH-ja është e përfshirë.
f. Çmimet e propozuara duhet të jenë të vlefshme për gjithë periudhën e kohëzgjatjes se kontratës.
g. IRCA Code of Cunduct ANEKS 3 (të firmosur dhe të vulosur).

Propozimi financiar:
Zarf duhet të ketë mbishkrimin “Ofertë për blerje materialesh kancelarie”
Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Per çdo pyetje ose sqarim mund të na shkruani në e-mail: institute.irca@gmail.com.
Çdo përgjigje e pyetjeve që do bëhet nga subjektet që marin pjesë në tender, do tju njoftohet të gjitha subjekteve pjesmarëse në tender.

Vleresimi ofertave zhvillohet me sistemin PASS-FAIL
Të gjithë ofertuesit do të vlerësohen nëse specifikimet janë përmbushur. Tabela e mëposhtme do të përdoren për specifikimet teknike. Vetëm ato oferta që kalojnë vlerësimin teknik do të vlerësohen për çmimet e tyre.
Çmimi më i ulët në raport me specifikimet teknike do të jenë kriteret vendimtare për fituesin.

TABELA E VLERSIMIT TEKNIK TE OFERTAVE

Ofruesi Specifikimet Dokumentacioni Ofrohet Pass Fail
Ofruesi #1          
Ofruesi #2          

 

1 – Dobet

2 – Pranueshëm

3 – Shumë Mirë

Shembull: Tabela 1

KUSHTET E KONTRATES
1. Afati i kontratës: Nga data e Nënshkrimit të kontratës deri në 31-12-2018 më të drejtë rinovimi.
2. Në se nuk plotësohen të gjitha kritetet, kandidati nuk kualifikohet dhe do te vazhdohet me kandidatin tjetër rë renditur.
3. Pagesa 100% do të kryhet pas blerjes së materialeve dhe pranimit të faturës tatimore, nëpërmjet transfertës Bankare në numrin e llogarisë të subjektit ofrues ose cash.
4. Në ofertën e tij, ofertuesit duhet të paraqesë të dhënat e plota të personit të kontaktit
5. Subjekti duhet të garantojë shërbim cilësor.

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE KERKUARA

Nr.  Përshkrimi i Mallit

 

Njësia Sasia Çmimi
1

 

Lapsa me ngjyra, copë    
2 Sitilolapsa copë    
3 Plastelina copë    
4 Letra me ngjyra copë    
5 Sticky notes me forma dhe ngjyra te ndryshme copë    
6 Bojra tushi copë    
7 Fletore vizatimi copë    
8 Gershere copë    
9 Fshirese copë    
10 Ngjites, etj copë    

MIREPRESIM OFERTEN TUAJ