“Fuqizimi i të rinjve dhe organizatave për të avdokuar për ofrimin e shërbimeve sociale në nivelin lokal.”

 

Ky projekt do të nxirret nga transformimi demokratik dhe përvoja me demokratizimin e qeverisjes lokale dhe përfshirjen sociale të komuniteteve rome në vendet e Vishegradit. Qëllimi i projektit është të fuqizojë organizatat rinore në Shqipëri dhe Maqedoni për të advokuar për një ofrim më të mirë të shërbimeve sociale në nivelin lokal përmes kapaciteteve të zgjeruara dhe shkëmbimit të përvojës me vendet e Vishegradit. Fokusi i këtij projekti është në rininë dhe organizatat e shoqërisë civile që punojnë në çështjet e përfshirjes sociale dhe të drejtat e njeriut të grupeve të pakicave dhe të margjinalizuara siç janë romët.

Një projekt i drejtuar nga: Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA), ZIP Institute, Universiteti Comenius, Universiteti Charles dhe Universiteti Corvinus në periudhën qershor 2019 – qershor 2020.

Shkarko linkun për më shumë informacione:

IVF-Research-Paper-2020