Online Resources

wdt_ID Author Title Description Link
2 Barbara Adams ; Gretchen Luchsin Reclaiming Multilateralism - For People, Rights and Sustainable Development Për të drejtat e njerëzve dhe Zhvillimi i qëndrueshëm Vizito
3 M. Stewart; M. Rovid Multi-Disciplinary approaches to Romany Studies Qasje multi-disiplinore per studime Rome.
4 Moving Culture ; UET; Raiffeisen Libri i eseve Permbledhje esesh te dala nga organizimi i konkursit me nxenesit e  shkollav te mesme . 
5 Lenka Budilová ;Marek Jakoubek Anthropological fieldwork, site and Roma communities: Roma/Gypsies in the Czech and Slovak Republic Antropoligjika e punes ne terren per vendet dhe romet ne republiken çeke dhe Sllovake . 
6 Angela Kocze -Central European U Key policy initiatives to eliminate all forms of discrimination and violence against the girl child Iniciativat dhepolitikat kryesore per eliminimin e diskriminimit tek femijet  vajza .
7 A.Duda ; E.Xhaferri ;M.Golubeva; Teacher Education and Training in the Western Balkans Arsimimi dhe trajnimi i mësuesve  në Ballkanin Perëndimor
8 EUMC Roma and Travellers in Public Education Një pasqyrë e situatës në shtetet anëtare të BE