Korpusi i Vullnetarëve

Korpusi Rom i Vullnetarëve përbëhet kryesisht nga studentë rom dhe jo-romtë cilët përfshihen në fushata ndërgjegjësuese  që synojnënxitjen e qytetarisë aktive tek të rinjtëdhe krijimin e njëambjenti social gjithëpërfshirës e ndërkulturor. Të gjithë anëtarët pajisen me kartën e vullnetarit dhe përvecse angazhimit në aktivitete vullnetare, mbahen të informuar me të rejat dhe zhvillimet e fundit rreth mundësive për trajnime, zhvillimkariere dhe punësim. Aktualisht Korpus Rom i Vullnetarëve numëron rreth 65te rinj rom dhe jo-rom.  Për më shumë informacion na kontaktoni me email :irca.romastudentsnetwork@gmail.com