Plani Strategjik


Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri ka hartuar Planifikim Strategjik 2015 - 2020 pas një proçesi diskutimesh me Bordin Drejtues, Stafin dhe vullnetarë duke konkluduar në krijimin e katër fushave kryesore vepruese si: 
a) Dialogu Ndërkulturor
b) Fuqizim i të rinjve
c) Advokim dhe Pjesëmarrje 
d) Zhvillim Institucional dhe Ndërtimi i Partneritetit
Secila nga këto katër fusha përbëhet nga një sërë programesh dedikuar përfshirjes sociale të komunitetit Rom.