Libra Te Zakonshem

Autori Titulli Viti I Botimit Faqet ISBN Shtepia Botuese Pershkrimi
Gjok Buna Kodi Penal 2011 195 978-999-56-753-70 Alb Juris Kodi Penal i Republikes se Shqiperise 
Gjok Buna Kodi i Procedurës Penale 2012 551 978-99956-854-8-5 Alb Juris Kodi i Procedures Penale 
Jani Vasili Proçedura Civile 2010 402 99943-712-4-X Real-stamp Komentar i  te drejtes Civile 
A. Malltezi - J. Rystemaj - L.Pe Aspekte të së drejtës së biznesit në Shqipëri 2013 598 978-9928-08-111-7 Mediaprint Doktrina ne fushen e se drejtes tregtare.
H.Islami, A.Hoxha, I.Panda Procedura Penale 2003 843 NUK KA Danida, Soros,, Morava Komentar i procedures Penale 
Ilir Kalemaj - Elira Hroni Nato sipas meje, Perceptime nga Shqipëria 2012 62 978-9928-4123-2-4 IDM
Raport studimi për reflektimet më të rëndësishme në lidhje me agjendën dhe operacionet aktuale të NATO-s
Ledi Bianku Guidë mbi organizatat kryesore ndërkombëtare 0000 51 NUK KA Qendra Europiane, Tiranë
Njohje dhe informim i publikut shqiptar mbi organizatat partnere të Shqipërisë
Sokrat Meksi - Bardhyl Cipi Mjekësia Ligjore 0000 184 999-27-796-9-1 Arbëria Liber mbi zgjidhjen e ceshtjeve mjekoligjore nga Prokuroret, Avokatet dhe Gjyqtaret 
Afrim Krasniqi (Mbi) Pushteti i partive 2008 255 978-99956-655-8-6 Gjergj Fishta Permbledhje historike dhe aktuale e jetes politike ne Shqiperi, sygjerime per krijimin e nje kulture te re demokratike.
John Meany - Kate Shuster Art, Argument and Advocacy - Mastering Parliamentary Debate 2002 382 0-9702130-7-7 Printuar ne USA Permbledhje te elementeve per te folurit publik, menduarit kritik, te degjuarit kritik dhe aftesite kerkimore per debatuesit e rinj.
Grupi Shqipëtar i të drejtave Legjislacioni kundër diskriminimit dhe ligji "për mbrojtjen nga diskriminimi në Republikën e Shqipërisë" 2011 60 NUK KA Foreign Affairs and internationa Komtar i cili trajton dhe sqaron aspekte dhe nene te vecanta te ligjit nepermjet eksperiencave te trajtuara ne gjykatat Shqipetare dhe te huaja.
Europe on the move Freedom,security and justice for all 2004 22 92-894-6704-5 european union Siguri dhe drejtesi per te gjithe 
Europe on the move Your righets as a consumer 2007 22 92-79-03538-x european union Ku unioni europian mbron interesin tuaj 
Europe on the move A World player 2004 22 92-894-7414-9 europa unione Lidhjet ekstremiste ne unionin europian
Europe on the move Europe -an area for resarch 2000 31 92-828-8249-7 Europa commission Europa ne arene e kerkimeve 
Europa on the move Many tongues ,one family languages in the europa union 2004 22 92-894-7759-8 Europa commission Shume gjuhe nje familje 
Europa commission Living in an area of freedom ,security .and justice 2000 24 92-894-0196-6 Europa commission Si te jetosh me siguri dhe drejtesi .
Klementin Mile 15 Pyetje per Bashkimin Europian 2007 48 NUK KA Ministria e Integrimit
Njohuri për Europën, BE, Shqipëria në BE 
Grup autorësh - IDM Cështje Europiane dhe të sigurisë 26 2013 130 NUK KA Toena
Libër informues mbi sfidat e reja të sigurisë dhe adresimi i tyre nga aktorët kryesorë ndërkombëtar si BE-ja, NATO-ja dhe OKB-ja
Grup autorësh - IDM Cështje Europiane dhe të sigurisë 23 2012 120 NUK KA Toena
Libër informues mbi prespektivat e reformave në sektorin e Sigurise në Shqipëri
Ilirjan Mandro Njohuri për krimanalistikën 2011 175 978-9928-04-070-1 Emal
kriminalistika dhe shembuj konkret për skena krimesh
Grup autoresh QENDRA Cip Transparenca dhe pjesëmarrja e publikut në vendimarrjen e Këshillit Bashkiak Korçë 2012 128 NUK KA Qendra për Ceshtje të Informim
Studim monitorues per matjen dhe vleresimin e zbatimit te Ligjit
Komisioneri për Mbrojtjen nga D Përmbledhje vendimesh të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian d 2014 131 978-9928-4169-4-0 Albania Permbledhje ligjesh per mbrojtjen nga diskriminimi.
Grup autoresh Compass Manual for Human Rights Education ëith Young People 2000 418 92-871-4880-5 Printuar ne Hungari
Publikime për qytetarinë demokratike dhe edukimin për të drejtat e njeriut të zhvilluara nga sektorët e arsimit dhe të rinjve të drejtorisë së qytetarisë demokratike
Avokati i Popullit Minimumi jetik 2015 31 NUK KA Instituti I Avokatit te popullit Rekomandime per minimumin jetik nga Avokati i Popullit.
Avokati i Popullit 29 Rekomandime qe presin pergjigje te Avokatit te Popullit 2014 31 NUK KA Istitutcioni I Avokatit te popul Rekomandime nga Avokati i Popullit.
P. Brander , L. de Witte , N. Gh Compass Manual for Human Rights Education with Young People 2012 624 978-92-871-7320-1 Printed in Hungary
Publikime për qytetarinë demokratike dhe edukimin për të drejtat e njeriut të zhvilluara nga sektorët e arsimit dhe të rinjve të drejtorisë së qytetarisë demokratike
Delegacioni i Komisionit Europia Marrëdhënie e Bashkimit Europian me Shqipërinë 2006 18 NUK kA Delegacioni I komisionit Europia Informacion per mardheniet e Bashkimit Europian me Shqiperi 
Qëndra Europiane Bashkimi Europian Permbledhje traktatesh 2000 258 NUK KA Eurorilindja Informacion rreth istitucioneve  te Bashkimit Europian dhe fuksionimit te tyre.
Xhezair Zaganjori Demokracia dhe shteti i së drejtës 2002 220 99927-734-5-6 Luarasi Parime dhe rregulla qe kerkohet te njihen dhe zbatohen per ndertimin dhe fuksionimin e nje shteti dhe shoqerie demokratike duke i ilustruar me praktiken dhe legjislacionin e vendit tone .
Halim Islami - Artan Hoxha - Ili Proçedura Penale 2003 843 NUK KA Botimet Morava Komente mbi Kodin e Procedures Penale ne aspektin teorik dhe praktik.
Richard A.Chapman Etiketa në Shërbimin Publik për Mijëvjecarin e Ri 2002 223 99943-601-6-7 ALB Paper Mbi procesin e edukimit politik, angazhimin e sektoreve publike, juridik dhe administrative ne Shqiperi per te luftuar korrupsionin dhe per te inkurajuar qeverisjen etike.
Instituti Shqipëtar për Studim Pakti i Stabilitetit 2000 156 99927-659-1-7 ISHSN Perceptime dhe ralitete mbi sfidat e ndertimit te stabilitetit te brendshme, politikat dhe bartesit e tyre.
Këshilli i Europës - Ministria Raport mbi studimin e Përqasjes së Legjislacionit Shqipëtar me Konventën Europiane të të drejtave të njëriut 2001 300 NUK KA FLESH Raport mbi vleresimin e pajtueshmerise se legjislacionit Shqipetar me standartet e Konvetes te te Drejtave te Njeriut dhe ekzaminimi i ketyre dy burimeve normative .
Sokol Berberi E drejta parlamentare dhe Politikat Ligjore ( Vol 3) 2001 72 NUK KA ALB Paper Reviste mbi informacionet ligjore .
Sokol Berberi E drejta parlamentare dhe Politikat Ligjore ( Vol 2) 2001 68 NUK KA ALB Paper Reviste mbi informacionet ligjore.
Sokol Berberi E drejta parlamentare dhe Politikat Ligjore ( Vol 1 ) 2000 80 NUK KA ALB Paper Reviste mbi informacionet ligjore.
European Court of Human Rights Reports of Judgments and Decision, Case of Muyldermans v.Belgium 1992 200 3-452-22332-9 Printed in Germany   Vendimet e Gjykates se te Drejtave te Njeriut
European Court of Human Rights Reports of Judgments and Decision , Case of Tëalib v.Greece 1998 180 3-452-24221-8 Printed in Germany Raporte nga GJykata per te Drejtat e Njeriut.
European Court of Human Rights Reports of Judgments and Decision Case of Tekin v.Turkey 1998 182 3-452-24224-2 Printed in Germany Raporte nga Gjykata e Drejtave te Njeriut .
European Court of Human Rights Reports of Judgments and Decision , Case of McGinley and Egan v. The United Kingdom 1998 164 3-452-24187-4 Printed in Germany Raporte nga Gjykata e Drejtave te Njeriut.
European Court of Human Rights Reports of Judgments and Decision Case of Socialist Party and others v.Turkey 1992 220 3-452-24185-8 Printed in Germany Raporte nga Gjykata e Drejtave te Njeriut.
Council of Europe, Strasbourg Publication of the European court of Human Rights ,Series A: Judgments and Decision Vol.212 1992 97 3-452-22330-2 Printed in Germany Raporte nga Gjykata e Drejtave te Njeriut.
Nuala Mole , Biljana Braithwaite Të drejtat e njeriut në Europë 2003 16 NUK KA Qendra Europiane Buletin ligjor .
Council of Europe, Ministry of J Report on the compatibility study of the Albanian Legislation ëith the Requirements of the European convention on human rights 2003 283 NUK KA FLESH Permbledhje me analiza per te vlersuar shkallen e perputhhmerise se legjislacionit Shqipetar me standartet e Konventes Europiane per  te Drejtat e Njeriut.
Instituti për të Drejtat e Nj Arsimimi për të drejtat e njëriut: të arriturat dhe sfidat 1998 220 9951-402-01-1 Instituti per te Drejtat e Njeri Identifikimi i nevojave ne fushen e arsimit per te drejttat e njeriut ne Europe.
Ministria e Integrimit Europian Modele të akteve të këshillit europian 2006 140 99927-37-95-6 MOB_Design & Printing support Manual qe ndihmon ne procesin e  perafrimit te legjislacionit vendas me  Acquis Communautaire.
Ministria e Integrimit Europian Manual për përkthimin e legjislacionit komunitar 2001 80 99927-58-12-0 MOB_Design & Printing support Manual qe ndihmon ne procesin e perafrimit te legjislacionit vendas me Acquis Communautaire.
Dr.Michael Blecher E drejta europiane në sistemin e së drejtës Shqiptare 2001 337 NUK KA "MSN" Udhezues baze per fushen institutcionale qe ka si qellim te sjell nje kontakt te pare me te drejten europiane ne kontekstin e zbatimit te saj ne shqiperi kur te ndermerret hapi i asocimit.