Home News

News

Pozicion Pune për: Lehtësues/e Lokalë në Korcë, Pogradec, Fushë- Krujë

Shpjegimi: Institutit të Kulturës Rome në Shqipëri një organizatë që advokon për akses të barabartë të komunitetit Rom në shërbimet publike, promovon dialogun ndërkulturor dhe fuqizon komunitetet në nevojë, po zbaton projektin “Advokuesit e Rinj për Shërbime Publike Cilësore dhe...

IRCA Festivals

Promoting Roma Identity through Online Radio

On June 30, 2015 IRCA organized our final conference for the project “Promoting Roma Identity and Equal Access to Education through Online Radio and...

International Roma People Day

On April 8, the International Roma People Day, the Institute of Romani Culture in Albania with the support of the US Embassy in Tirana,...