Burime Online

Autori Titulli Pershkrimi Link
Barbara Adams ; Gretchen Luchsin Reclaiming Multilateralism - For People, Rights and Sustainable Development
Për të drejtat e njerëzve dhe Zhvillimi i qëndrueshëm
Vizito
M. Stewart; M. Rovid Multi-Disciplinary approaches to Romany Studies Qasje multi-disiplinore per studime Rome. Vizito
Moving Culture ; UET; Raiffeisen Libri i eseve Permbledhje esesh te dala nga organizimi i konkursit me nxenesit e  shkollav te mesme . 

Vizito
Lenka Budilová ;Marek Jakoubek Anthropological fieldwork, site and Roma communities: Roma/Gypsies in the Czech and Slovak Republic Antropoligjika e punes ne terren per vendet dhe romet ne republiken çeke dhe Sllovake .  Vizito
Angela Kocze -Central European U Key policy initiatives to eliminate all forms of discrimination and violence against the girl child Iniciativat dhepolitikat kryesore per eliminimin e diskriminimit tek femijet  vajza . Vizito
A.Duda ; E.Xhaferri ;M.Golubeva; Teacher Education and Training in the Western Balkans
Arsimimi dhe trajnimi i mësuesve  në Ballkanin Perëndimor
Vizito
EUMC Roma and Travellers in Public Education
Një pasqyrë e situatës në shtetet anëtare të BE
Vizito